دسته بندی مطلب
مقاله ISI چیست و اصول ترجمه و نگارش آن به چه صورتی باید باشد

مقاله ISI چیست و اصول ترجمه و نگارش آن به چه صورتی باید باشد

18:36 1395/11/27

ارائه یک یا چند مقاله ISI در طول دوره دانش آموختگی هر فرد میتواند گامی بزرگ برای وی باشد. چرا که در این نوع مقالات شخص تجربه و نظر شخصی خود را بیان میکند.

ادامه مطلب